domingo, 11 de setembro de 2016

Missa

                                                         
Ìsìn Krístíánì (missa)
Àkójọ́pọ̀ Itumọ̀ (Glossário).
Ìwé gbédègbéyọ̀  (Vocabulário).

Ìjọ Kátólìkì, s Igreja católica.
Ẹ̀sìn Kristi, ìsìn Kristi, ẹ̀sìn onígbàgbọ́, kirisẹ́ńdọ̀mùs. Cristianismo. 
Ẹ̀sìn Ọlọ́runkan, s. Monoteísmo.
Òfin Mẹ́wàá, s. Dez mandamentos.
Ónjẹ Alẹ́ Olúwa, s. Última ceia.
Bíbélì Mímọ́, bíbélì, s. Bíblia sagrada. Ìwé mímọ́ lédè hébérù àti árámáìkì - Escrituras hebraico-aramaicas.
Májẹ̀mú Láéláé, s. Antigo Testamento.
Májẹ̀mú Titun, s. Novo Testamento.
Ìṣeìjọánglíkánì, s. Anglicanismo.
Ìjọ Jéésù Lótìítọ́, s. Verdadeira Igreja de Jesus.
Ìjọ ilẹ̀ Ilẹ̀gẹ̀ẹ́sì, s. Igreja anglicana.
Ti ìhìnrere, adj. Evangélico.
Ti pẹ́ńtíkọ́sì, adj. Pentecostal.
Ẹlẹ́sìn Pùròtẹ́sítáǹtì, s. Protestante. 
Alátẹnumọ́, s. Protestante, evangélico. Onígbàgbọ́, s. Crente. 
Ẹlẹ́sìn májẹ̀mú titun, s.  Neotestamentário.
Ìhìnrere, s. Evangelho.
Ṣọ́ọ̀ṣì ti pẹ́ńtíkọ́sì, ìjọ ti pẹ́ńtíkọ́sì, ilé Ọlọ́run ti pẹ́ńtíkọ́sì, s. Igreja pentecostal.
Íṣímáẹ́lì, s. Ismael. 
Kérésìmesì, s. Natal.
Ìlú Fatikan, s. Vaticano.
Pópù, s. Papa.
Biṣọpu, s. Bispo.
Àlùfá, s. Ministro do culto muçulmano, padre. Páàdì, s. Padre. 
Páàdì Kísẹ́rò, s. Padre Cícero.
Pétérù Mímọ́, s. São Pedro.
Pópù Pius 1k, s. Papa Pio I.
Àpọ́sítélì, s. Apóstolo, evangelista, evangelizador, propagador. 
Símónì tàbí Pétérù, s. Simão ou Pedro.
Áńdérù, s. André. 
Jákọ́bù, s. Tiago.
Jòhánù, s. João.
Fílípì, s. Filipe.
Batolómíù, s. Bartolomeu.
Mátíù, s. Mateus.
Tọ́másì, s. Tomé.
Áfíọ́sì, s. Alfeu.
Símónì, s. Simão. 
Júdásì, s.  Judas.
Júdásì Ísíkáríótù, s. Judas Iscariotes.
Jésù Krístì, s. Jesus Cristo.
Krístì alààyè, s. Cristo vivo.
Ọmọ-ẹ̀hìn Kristi, ọmọlẹ́hìn Kristi, s. Seguidor de Cristo, cristão. 
Onígbàgbọ́, s. Uma pessoa crente. 
Ẹlẹ́sìn Krístì, s. Cristão. 
Onígbàgbọ́ titun, onígbàgbọ́ tuntun, ọmọ-ẹ̀hìn Kristi titun, ọmọ-ẹ̀hìn Kristi tuntun, ọmọlẹ́hìn Kristi  titun, ọmọlẹ́hìn Kristi tuntun, s. Cristão-novo, converso (convertido). 
Mọ̀láíkà, ańgẹ́lì, màlékà, s. Anjo.
Sátánì, s. Satã.  
Ohun buburu, S. Coisa ruim. 
Ańgẹ́lì lọ sílẹ̀, s. Anjo decaído. 
Bìlísì ( do hauçá e do árabe iblis), s. Mal. 
Ọ̀run àpáàdì, s. Inferno.
Ṣìọ́ọ̀lù, s. Seol,  sheol, hades, mundo dos mortos.
Gẹ̀hẹ́nà, gẹ̀hẹ́nà oníná, s. Geena ardente. Geena refere-se ao vale de Hinom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais, e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna.
Hédíìsì, s. Hádes, mundo dos mortos.
Tátárọ́sì, s. Tártaro. O mais profundo do abismo no Hades; significa encerrar no suplicio eterno.
Àjíndé, s. Ressurreição.
Miṣọ́nnárì, s. Missionário.
Pọ́ọ̀lù, s. Paulo.
Rómù, Róòmù, s. Roma.
Ítálì, Itálíà, s. Itália.
Áńtíókù ti Písídíà, s. Antioquia da Pisídia.
Sísílì, s. Sicília.
Málítà, s. Malta.
Pútéólì, s. Putéoli (atual Pozzuoli). É uma comuna italiana da região da Campania, província de Nápoles.
Ọ̀run, òkè ọ̀run, ọ̀run àlàáfíà, ọ̀run rere, s. Céu.
Màríà, s. Maria.
Jósẹ́fù, s. José.
Hánà, s. Ana.
Pẹ̀nínà, s. Penina.
Jẹ́nẹ́sísì, s. Gênesis.
Ẹ́kísódù, s. Êxodo.
Léfítíkù, s. Levítico.
Númérì, s. Números.
Diutarónómì, s. Deuteronômio.
Jóṣúà, s. Josué.
Àwọn Onídàájọ́, s. Juízes.
Rúùtù, s. Rute.
1 Sámúẹ́lì, s. 1 Samuel.
2 Sámúẹ́lì, s. 2 Samuel.
1 Àwọn Ọba, s. 1 Reis.
2 Àwọn Ọba, 2 Reis.
1 Kíróníkà, s. 1 Crônicas.
2 Kíróníkà, s. 2 Crônicas
Ẹ́sírà, s. Esdras.
Nehemáyà, s. Neemias.
Ẹ́sítérì, s. Ester.
Jóòbù, s. Jó.
Sáàmù, s. Salmos.
Òwe, s. Provérbios
Oníwàásù, s. Eclesiastes
Orin Sólómọ́nì, s. Cântico de Salomão.
Aísáyà, s. Isaías.
Jeremáyà, s. Jeremias
Ìdárò, s. Lamentações
Ìsíkíẹ́lì, s. Ezequiel
Dáníẹ́lì, s. Daniel.
Hóséà, s. Oseias.
Jóẹ́lì, s. Joel.
Ámósì, s. Amós.
Ọbadáyà, s. Obadias.
Jónà, s. Jonas.
Míkà, s. Miqueias
Náhúmù, s. Naum.
Hábákúkù, s. Habacuque.
Sefanáyà, s. Sofonias.
Hágáì, s. Ageu.
Sekaráyà, s. Zacarias.
Málákì, s. Malaquias 
Mátíù, s. Mateus.
Máàkù, s. Marcos.
Lúùkù, s. Lucas.
Jòhánù, s. João.
Ìṣe, s. Atos
Róòmù, s. Romanos.
1 Kọ́ríńtì, s. 1 Coríntios.
2 Kọ́ríńtì, s. 2 Coríntios.
Gálátíà, s. Gálatas.
Éfésù, s. Efésios.
Fílípì, s. Filipenses.
Kólósè, s. Colossenses.
1 Tẹsalóníkà, s. 1 Tessalonicenses.
2 Tẹsalóníkà, s. 2 Tessalonicenses
1 Tímótì, s. 1 Timóteo.
2 Tímótì, s. 2 Timóteo.
Títù, s. Tito.
Fílémónì, s. Filêmon.
Hébérù, s. Hebreus.
Jákọ́bù, s. Tiago
1 Pétérù, s. 1 Pedro.
2 Pétérù, s. 2 Pedro.
1 Jòhánù, s. 1 João.
2 Jòhánù, s. 2 Pedro
3 Jòhánù, s. 3 João
Júúdà, s. Judas.
Ìṣípayá, s. Apocalipse.


Nenhum comentário:

Postar um comentário